Tävlingsregler RUNmaröloppen

1. Tävlingsledning

 

Arrangör:

Edsbäckens IF 

c/o Roman

Edsbäcksvägen 46

19135 Sollentuna

Ansvarig: Nicholas Roman, Solberga, Runmarö

Kontakt: Nicholas.roman@egetto.se / 0702916030

 

2. Tävlingsbanan

 • Karta över tävlingsbanan finns vid star och mål.

 • Tävlingsbanan är snitslad och deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.

 • Deltagare som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.

 • Det kommer att finnas ett antal enklare vätskestationer längs med banan med vatten.

 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

 

3. Utrustning

 • Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.

 • Nummerlappen måste vara väl synlig framifrån under loppet.

 

4.  Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Loppet godkänner de tävlande tävlingsreglerna för RUNmaröloppen.

 • Deltagarna deltar i Loppet på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.

 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.

 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.

 • Under loppet finns ingen akutvård, sjukvård eller liknande ute längs banan. Lättar sjukvård och HLR utbildad personal finns vid start- och målområdet. Blir en deltagare akut sjuk under loppet uppmanas man ringa 112 och begära akut assistans.

 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt.

 • Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om en deltagare kastar skräp i naturen kommer deltagaren att diskvalificeras.

5. Om jury, protester och påföljder

 • Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.

 • Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.

 • Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.

 • Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.

 • Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.

 • En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.

 • En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) startnummer för de inblandade, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.

 • En protest som inte uppfyller villkoren ovan kommer att avvisas.

 

6. Bundenhet samt ändring av namn

 • Anmälan till RUNmaröloppen är bindande och återbetalas inte oavsett anledning.

 • Det går att ändra namn på köpt startnr i mån av tid vid start/mål dagen för tävlingen. I annat fall kan det göras i efterhand.

 • Tvingas arrangören ställa in RUNmaröloppen pga omständigheter utanför arrangörens kontroll såsom extremt väder, brand, akut sjukdom eller liknande återbetalas inte anmälningsavgiften.

 • Ställs loppet in av arrangören av annan anledning än angiven ovan återbetalas anmälningsavgiften till fullo.

 • Tävlingsledningen rekommenderar deltagaren att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar deltagaren från att ställa upp.

 

7.  Media

 • Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.

 • Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

8. Hantering av personuppgifter (GDPR)

 • Genom att anmäla sig till loppet ger deltagaren arrangörerna rätt att hantera och lagra deltagarens personuppgifter. 

 • Uppgifter som hanteras är namn, kön, e-post, lagnamn, bib-nr och resultat.

 • Deltagaren ger arrangören rätt att kommunicera med deltagaren via e-post före- och efter arrangemanget.

 • Deltagaren ger även arrangören rätt att kommunicera erbjudanden och information från trejde part såsom partners, sponsorer mm

9. Ha kul klausul

 • Det åligger varje deltagare att försöka ha så roligt som möjligt under loppet och bjuda medlöpare på lite skön stämning. Upplevelsen är i centrum, inte tiden eller placeringar!