Följ RUNmarö på sociala medier
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

Kontakt

Nicholas Roman

+46702916030

nicholas.roman@Challengize.com

Tävlingsregler RUNmaröloppen

1. Tävlingsledning

 

Arrangör:

Edsbäckens IF 

c/o Roman

Edsbäcksvägen 46

19135 Sollentuna

Ansvarig: Nicholas Roman, Solberga, Runmarö

Kontakt: Nicholas.roman@egetto.se / 0702916030

 

2. Tävlingsbanan

 • Karta över tävlingsbanan finns vid star och mål.

 • Tävlingsbanan är snitslad och deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.

 • Deltagare som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.

 • Det kommer att finnas ett antal enklare vätskestationer längs med banan med vatten.

 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

 

3. Utrustning

 • Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.

 • Nummerlappen måste vara väl synlig framifrån under loppet.

 

4.  Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Loppet godkänner de tävlande tävlingsreglerna för RUNmaröloppen.

 • Deltagarna deltar i Loppet på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.

 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.

 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.

 • Under loppet finns ingen akutvård, sjukvård eller liknande ute längs banan. Lättar sjukvård och HLR utbildad personal finns vid start- och målområdet. Blir en deltagare akut sjuk under loppet uppmanas man ringa 112 och begära akut assistans.

 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt.

 • Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om en deltagare kastar skräp i naturen kommer deltagaren att diskvalificeras.

5. Om jury, protester och påföljder

 • Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.

 • Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.

 • Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.

 • Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.

 • Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.

 • En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.

 • En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) startnummer för de inblandade, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.

 • En protest som inte uppfyller villkoren ovan kommer att avvisas.

 

6. Bundenhet samt ändring av namn

 • Anmälan till RUNmaröloppen är bindande och återbetalas inte oavsett anledning.

 • Det går att ändra namn på köpt startnr i mån av tid vid start/mål dagen för tävlingen. I annat fall kan det göras i efterhand.

 • Tvingas arrangören ställa in RUNmaröloppen pga omständigheter utanför arrangörens kontroll såsom extremt väder, brand, akut sjukdom eller liknande återbetalas inte anmälningsavgiften.

 • Ställs loppet in av arrangören av annan anledning än angiven ovan återbetalas anmälningsavgiften till fullo.

 • Tävlingsledningen rekommenderar deltagaren att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar deltagaren från att ställa upp.

 

7.  Media

 • Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.

 • Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

8. Ha kul klausul

 • Det åligger varje deltagare att försöka ha så roligt som möjligt under loppet och bjuda medlöpare på lite skön stämning. Upplevelsen är i centrum, inte tiden eller placeringar!